8. maj - 1992.
Agresorske srpske snage zauzimaju Mostar do lijeve obale Neretve. Mostarski bataljon Armije Republike BiH nije raspolagao protivoklopnim oružjem kojim bi zaustavio tenkove M-84 JNA. U toj borbi bataljon je bio prinuđen na povlačenje na desnu obalu Mostara pri čemu je pretrpio teške gubitke. Bataljon je ponovo formacijski popunjen do 13. maja kada je za komandanta bataljona postavljen potpukovnik JNA Arif Pašalić.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.