29. juli - 1995
Snage lojalne Fikretu Abdiću, pojačane hrvatskim Srbima napadaju zonu odgovornosti Petog korpusa Armije BIH i zauzimaju dio teritorije na sjeveru enklave napredujući prema Cazinu. VRS je napadala Bihać s južnog pravca, dok su snage tzv. VRSK enklavu napadale sa zapada. - Težište borbenih djelovanja prebačeno je na zapadnu Bosnu.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.