23. juli - 1995
Intenzivirano granatiranje Sarajeva, te pojačani napadi na Bihać.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.