8. februar - 1993.
Svečano postrojena i otpočela sa djelovanjem Prva teslićka brigada, pod imenom 204. bbr. Brigada je odmah ušla u sastav 2. korpusa Armije Republike BiH. Počasni naziv Slavna dobila je 14.12.1993. godine, odlukom Predsjedništva Republike BiH. Tokom ratnog perioda dužnost komandanata brigade obavljali su Esad Jašarević, od osnivanja brigade do 2.11.1995. ; Izet Šehrić, od 3.11.1995. do 21.5.1996. ; Esad Alagić, komandant Komande za razvoj (KZR) 374. bbr.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.