8. februar - 1993
Osnovana prva dobojska brigada pod nazivom Prva dobojska brigada « Doboj - Bosna ». Ulaskom u sastav 2. korpusa Armije Republike BiH, brigada dobija naziv 203. mtbr « Doboj - Bosna ». Odlukom Predsjednišva Republike BiH broj : 02-136-788/93. od 14.12.1993 godine, brigada je dobila počasni naziv slavna.

Tokom ratnog perioda dužnost komandanata brigade obavljali su Adnan Bajraktarević, od osnivanja brigade do januara 1995. i Ibrahim Hozić, od januara 1995. godine do kraja rata.Timeline | Bosnae.info © 2016-2018. Sva prava zadržana.